Hai Tac/Hai Quat – Harvesting Calamondin Fruits 2020 Jan 10

GardenQ 2020 Citrus 1 – Harvesting Calamondin Fruits, Kumquat’s cousin | Calamansi | Tac | Quat

MVI 2543 Video – recorded on Friday, ‎January ‎10, ‎2020, ‏‎1:08:46 PM

GardenQ 2020 Citrus 2 – Harvesting Calamondin Fruits, Kumquat’s cousin | Calamansi | Tac | Quat

‎MVI 2544 Friday, ‎January ‎10, ‎2020, ‏‎1:12:04 PM

GardenQ 2020 Citrus 3 – Harvesting Calamondin Fruits, Kumquat’s cousin | Calamansi | Tac | Quat

‎MVI 2545 Friday, ‎January ‎10, ‎2020, ‏‎1:24:10 PM